برای نسل فردا: چالش شهوت و عشق و ازدواج

شکی در این نیست که یکی از دشوارترین مقوله‌ها برای جوانان امروز ـ پسر و دختر ـ موضوع عشق و ازدواج و قضایای مربوط به آن است یا شاید بتوان این را مطلقا قضیهٔ نخست دوران ما دانست چرا که جوانان به شکل پی در پی و جدی...

برای نسل فردا: من کیستم؟

سؤال «طلال» که در آغاز کتاب آوردم موضوعات متعددی را در خود داشت که یکی از مهم‌ترین‌هایش این سؤال است: من کیستم؟ چه خواهم شد؟ و چه باید باشم؟ این پرسش‌ها را می‌توان نگرانی هویتی یا پرسش‌های هویتی نامید که از مهم...