برای نسل فردا: چالش الگوها

از بارزترین مشکلاتی که نسل پیشِ رو با آن روبرویند، قضیهٔ مبهم بودن چشم‌انداز نسبت به الگوها است: «از چه کسی الگو بگیرند؟ چه کسانی را سرمشق خود قرار دهند؟ از چه کسی حرف شنوی داشته باشند؟». انسان‌ها از نظر درونی ...