ابن عثیمین، عالمِ مربی (۴)

۷ـ شیخ به پیاده ساختن سنت در همه‌ی امورش توجه نشان می‌داد: ایشان ـ رحمه الله ـ صرفا یک معلم زبانی نبود،‌ بلکه گفته‌های خود را با عمل همراه می‌کرد و به تطبیق سنت‌ها ـ ولو سنت‌های ظریف ـ اهمیت نشان می‌داد و اینگو...