مشکل بی‌تفاوتی

در گسترهٔ اجتماعی و فرهنگی ما، حالتی هست که دیدگان امکان ندارد مشاهده‌اش نکنند و آن برخورد با احکام شرعی‌ای است که نیازمند علم و پرسش از اهل علم است تا که شخص، حکم آن را دریابد. این حالت را می‌توان «بی‌توجهی و...