سخنان آراسته: دین پاک است و سیاست، کثیف

این مقوله یکی از کلیشه‌های مبتذل در عرصهٔ روشنفکری عربی است که بیش از حد و به بهانهٔ حفظ پاکی دین و آلوده نشدن آن به سیاست، برای توجیه دور ساختن دین از سیاست به کار می‌برد. به بیان دیگر، پاکی و شرف و فضل دین با...