در باب توجه به اعمال قلوب

از جمله مواردی که مدعی پیروی سلف باید به آن توجه نشان دهد فقه سلف در زمینهٔ اعمال قلوب است. این فقه بسیار ضروری‌تر از برخی عبادات بدنی و معاملات است که انسان شاید یک بار در همهٔ عمرش یا یک بار در سال به آن احت...

داستان وفات امام ابوزرعه رازی

امام ابوزرعه‌ی رازی از بزرگان اهل حدیث در قرن سوم هجری است و همانگونه که از نام ایشان پیداست اصالتا اهل ری می‌باشند. تمکن وی در حفظ حدیث به حدی بود که خود وی می‌گوید: “دویست هزار حدیث را چنان از حفظ دارم که کس...

ابوزرعهٔ رازی، سرور حفاظ

کتاب‌های سیرت و معرفی‌نامه‌ها به علت قدرت بالای حفظ وی که به واسطه‌ی آن در میان اهل حدیث متمایز گشته بود از وی به عنوان «سرور حُفاظ» نام برده‌اند. وی امام محمد «ابو زرعة رازی» است. خود وی درباره‌ی خود می‌گوی...