جدلی بودن نص و واقع در اندیشهٔ نوگرایی

ما نمی‌دانیم که آن‌ها دربارهٔ تعارض نص با شرایط واقع چه می‌گویند اما نص به توحید فرا می‌خواند آن هم در برابر شرک و وثنیتی که بر واقع چیره است، و بارزترین مثال برای چیرگی نص بر واقع و پیشبرد آن از سوی نص، تغییر ...

نوگرایان و بهره‌کشی از اجتهادات عُمری (خوانشی انتقادی)

اندیشهٔ اسلامی از آن رو که اندیشهٔ دینی منحصربه‌فردی است به ریشه‌دار بودن عمیق بُعد دینی توصیف می‌شود از همین روی افکار نمی‌توانند رشد و نمو داشته باشند و به حیات خود ادامه دهند مگر اینکه نقطهٔ اتکایی دینی برای...