آیا سکولاریسم از آزادی‌های فردی حمایت می‌کند؟

این که «نظام سکولاریسم فضای بسیار بازی به آزادی‌های فردی می‌دهد» امروزه نزد بسیاری از روشنفکران تبدیل به یک امر مسلم و قطعی و غیر قابل بحث شده و می‌گویند: سکولاریسم به آزادی‌های فردی احترام می‌گذارد مادامی که ا...