تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۳)

موضع شُحرور دربارهٔ وجود الله شحرور می‌گوید: «ایمان به الله نزد من یک امر تسلیمی است و وجود الله و آخرت برای من یک امر مسلم است. این یک چیز مسلم است و امر مسلم چیزی است که نمی‌توان برایش برهان علمی آورد کما ا...