تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۵)

دیدگاه شحرور دربارهٔ قدرت خداوند شحرور می‌گوید: «حرکت و سکون هر دو به شکل مطلق و یکسان بنابر ارادهٔ خداوند است، نه حرکت عمرو و سکون زید، پس هرگاه عمر حرکت کرد و زید ساکن ماند عمرو خودش حرکت را انتخاب کرده و زی...