انسان‌گرایی ناممکن (۶) دین انسان‌گرایی و بُعدِ متعالی

«انسان‌گرایی سازماندهی شدهٔ جدید، در ذهن موسسانش بیشتر یک لاشیء بود یا کمتر از دینی بدون خدا». گرگ اپستاین «در همین حال که انسان‌گرایان، ادیان را به سبب فرضیه‌هایی غیر قابل سنجش مورد هجمه قرار می‌دهند...