تواضع پنهان

بیشتر علمای اخلاق وقتی از تواضع سخن می‌گویند تعاریف گوناگونی از آن ارائه می‌دهند که همه‌ی آن‌ها در یک معنا با هم توافق دارند: «اینکه انسان نفس خود را کوچک بداند...» سپس عبارت‌هایشان در تبیین این مفهوم متفاوت اس...