دعوتگران «تخدیر»، متخصصان بی‌حسی

ـ اگر هنگامی که سخنان یک عالم یا دعوتگر را می‌شنوی متوجه شدی همتت برای انجام طاعات بیشتر می‌شود و به خاطر گناهانت دچار عذاب وجدان و دلتنگی می‌شوی بدان که او برای تو بهشت را می‌خواهد. اما اگر دیدی با هر بار شنی...