خشنودان

چیزهایی هست که درونم را شاد می‌کند، یکی‌اش صدای پیرانی است که ذکر خداوند را می‌گویند. نمی‌دانم چرا صدای تسبیحِ کهن‌سالان اینطور باعث شادی درونم می‌شود... احساس آرامشی زیبا که فضا را پر می‌کند، انگار هر چه صدای ...