آفت نبوغ

آفت‌های نفس بشری پرشمار است و خطرناک‌ترینش آن آفت پنهانی است که صاحبش آن را احساس نمی‌کند. پیش‌تر به آفت «توهم برتری» پرداخته بودم و آن تقدیر بیش از حد از خود است، به حدی که صاحبش در زمینه‌ای که هیچ سررشته‌ای ...

تواضع پنهان

بیشتر علمای اخلاق وقتی از تواضع سخن می‌گویند تعاریف گوناگونی از آن ارائه می‌دهند که همه‌ی آن‌ها در یک معنا با هم توافق دارند: «اینکه انسان نفس خود را کوچک بداند...» سپس عبارت‌هایشان در تبیین این مفهوم متفاوت اس...