تلفیق ورشکسته: نقد گفتمان محمد شُحرور (۷)

دیدگاه شحرور دربارهٔ حلول خداوند در آفریده‌هایش نوشته‌های شحرور از روی تقلید وی از آثار فلسفی پر است از این اصطلاحات، اما هنگام بررسی متوجه خواهی شد این معانی شامل هیچ مذهب فلسفی هماهنگ و جدیدی نیست و چنان است...