آوردگاه نص: همه‌ی انحرافات فکری معاصر، در کنار هم

تا بحث از حد مرتد در اسلام به میان می‌آید تردید، سرگردانی و اضطراب بسیاری از نویسندگان سیاسی معاصر را در بر می‌گیرد، چرا که این مبحث اشکالی بزرگ در مقابل فشار و تبلیغات فرهنگ غرب به شمار می‌رود. فرهنگی که آزادی...

توضیح علامه آلبانی درباره‌ی حدیث «نزدیک است امت‌ها یکدیگر را علیه شما فرا خوانند»

سوال: پرسشی دریافت کرده‌ایم از یکی اساتید که در بغداد به وکالت مشغولند و از استاد ناصرالدین آلبانی خواسته‌اند درباره‌ی صحت حدیث مشهور «نزدیک است که امت‌ها یکدیگر را علیه شما فرا خوانند» توضیح دهند. ایشان می‌گوی...

آوردگاه نص: غرقه‌گاه قربانیان

امام محمد بن عبدالرحمن بن أبی ذئب، از فقهای مشهور صدر اسلام حدیث «کسی که ولی مقتول باشد، دو انتخاب دارد...» را روایت کرد، یکی از یاران او به نام ابوحنیفه بن الفضل شهابی پرسید: ای ابوحارث، آیا به این حدیث عمل م...