کتاب: حقیقت و اهمیت فهم نصوص شرعی توسط سلف صالح

این کتاب: اهمیت برداشتِ دینی سَلَف صالح را از قرآن و سنت تبیین می‌کند و تأثیر را در دینداریِ مسلمانان امروز توضیح می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اصول علمی برای فهم متون شرعی و بررسی آن، بهره‌گیری از فهمِ سلف صالح دربارۀ نصوص است؛ زیرا درستیِ فهم نصوص شرعی، پایۀ اساسی در درست بودن استدلال دینی و فقهی می‌باشد و شخص نمی‌تواند هدف الله و رسولش را بفهمد مگر آنکه فهمش از رهنمودهای قرآن و سنت، مطابق با فهم سلفِ صالح باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، نویسنده در کتاب حاضر، ابتدا رابطۀ فهم را با علم و فقه و تفسیر شرح می‌دهد و سپس نشان می‌دهد که در طول تاریخ اسلام، علمای دینی چگونه میراثِ دینی سلف صالح را در کتابهای خود جمع‌آوری کرده‌اند. وی در بخش پایانی کتاب دلایلی را ذکر می‌کند که بیانگر حجیّت فهم سلف صالح است. وی همچنین آثار و نتایج مبارکِ پیروی از شیوۀ دینداری را شرح می‌دهد.


شناسنامه‌ی کتاب:

حقیقت و اهمیت فهم نصوص شرعی توسط سلف صالح

نویسنده : عبدالله بن عمر دمیجی

منبع: کتابخانه‌ی قلم (مجموعه‌ی موحدین)


دانلود:

word pdf