به دنیا خوش‌بین باش، اما با عینک واقع‌بینی

کار این نسل عجیب است، تا شرایطشان کمی مشکل می‌شود مکدر شده و زانوی غم به آغوش گرفته گوشه‌ای می‌نشینند و از دنیا شکایت می‌کنند یا گاه به بی‌ارزش‌ترین سبب آرزوی مرگ می‌کنند! آیا این حالت برای کسی که تازه وارد عرص...