نیکی‌های ازهم گسسته

شخص نیازمندی نزد یکی از دوستانش رفت تا از وی برای رفع مشکلش یاری بجوید؛ دوستش گریست! نیازمند از گریه‌ی دوست تعجب کرده و از اینکه او را ناراحت کرده عذر‌خواهی کرد.. دوستش گفت: گریه‌ام از روی شادمانی است؛ به ای...