اشتباهات منهجی کسانی که تاویل را به امامان سلف نسبت داده‌اند

پیروان علم کلام که تاویل را به ائمه‌ی سلف نسبت داده‌اند دچار سه اشتباه ساختاری شده‌اند: اشتباه اول: پریدن از روی خاستگاه‌ها و بی‌توجهی به آن. به این معنی که کسی که تاویل را به ائمه‌ی سلف نسبت می‌دهد از خا...