طبیعت نفس بشری و تاثیر آن بر انتخاب حق

امکان دارد طبعیت درونی برخی از افراد بر اساس شجاعت و اقدام و عملگرایی باشد؛ اقدامی که مخالف امر شرعی است. اینجا صاحب این درونِ شجاع و عملگرا باید تلاش و مجاهده کند تا بر اساس حکم الله پایین آید، چرا که طبیعتِ د...