برای نسل فردا: تفاوت اندیشهٔ نقادانه و شک‌ورزی

انسان چگونه می‌تواند بدون ذهنیت نقادانه در دنیایی زندگی کند که آکنده از مغالطه در هر زمینه‌ای ـ سیاست و جامعه و رسانه و اندیشه ـ است؟ منظورم ذهنیتی است که بتواند اطلاعات و اندیشه‌ها را مورد معاینه و راستی‌آزمای...