نسبت تحصیل کردگان علوم شرعی در گروه‌های تندرو

توضیح: گزارش فوق صرفا برای بررسی ادعای تاثیر منفی علوم دینی و تحصیلات شرعی و ارتباط علم شرعی و درس خواندگان این علوم با خشونت ارائه شده و وب سایت بینش با همه‌ی اصطلاحات و دسته‌بندی‌های موجود در این گزارش موافق ...