آیا جامعهٔ ما بهتر از جامعهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم است؟

یکی از مدعیان فرهنگ و ادب را می‌شناسم که به صورت مداوم در خلال گفتار خویش با صراحت تمام اعلام می‌کند: ای مردمان راه‌کاری جز جدایی دین از سیاست نداریم و می‌بایست دین را محدود به باوری فردی کرد. تمامی جوامع کنونی...