ضوابط تکفیر و موانع آن و خطر تکفیر به ناحق

سوال: از شما بزرگواران می‌خواهم قواعدی که می‌توان با آن بر شخصی حکم کفر یا نفاق صادر کرد را توضیح بدهید تا اینکه در بدعتی که بسیاری از گروه‌ها در آن افتاده‌اند واقع نشوم؛ و ـ با نظر به اینکه من طالب علم مبتدی ه...