توضیح علامه آلبانی درباره‌ی حدیث «نزدیک است امت‌ها یکدیگر را علیه شما فرا خوانند»

سوال: پرسشی دریافت کرده‌ایم از یکی اساتید که در بغداد به وکالت مشغولند و از استاد ناصرالدین آلبانی خواسته‌اند درباره‌ی صحت حدیث مشهور «نزدیک است که امت‌ها یکدیگر را علیه شما فرا خوانند» توضیح دهند. ایشان می‌گوی...