اشاره‌های مشابه و تاثیر مشابه

📝 یوسف سمرین ابوحامد غزالی در جایی حالتی را مثال زده که ممکن است انسان از طریق آن گرفتار مغالطهٔ منطقی شود. او می‌گوید: «اگر انسان شبانه در حال پیاده‌روی است و ناگهان کنار خود چیزی بلند ببیند خواهر ترسید و ب...