کتاب بینش: از الحادت دست بردار

این‌که برخی امور در جهان هستی، عالی و بی‌نقص نیستند بر خلاف تعبیر انسان ملحد، وجود اتقان و دقت در آفرینش را نفی نمی‌کند، بلکه خود این موضوع وجود اتقان در جهان هستی را تأیید می‌کند. اگر هیچ‌گونه حکمت و اتقانی در...

الحاد و مرگ

همان‌طور که در میان منتسبان به ادیان کسانی هستند که از روی فرصت طلبی انگ خیانت خورده‌اند، همین دربارهٔ الحاد نیز صادق است. بنابراین این‌جا سخن از آتئیستی که دین را دوست دارد یا مومنی که با آتئیسم کنار آمده نیست...

انسان‌گرایی ناممکن (۵) انسان‌گرایی و خداسازی انسان

فصل دوم: چالش‌های گفتمان انسان‌گرایانه پیش‌درآمد اندیشه‌هایی متناقض بر اساس مذهب انسان‌گرایی ساخته شده است از جمله: لیبرالیسم، سوسیالیسم، اگزیستانسیالیسم (هستی‌گرایی)، نهیلیسم (هیچ‌انگاری)، فاشیسم، نازیسم و.....

انسان‌گرایی ناممکن (۴) سازمان‌ها و مؤسسات

برخی انسان‌گرایی را یک دین ارگانیک دانسته‌اند که شاید رشد چندانی ندارد اما بسیار فعال است. سران الحاد جدید متوجه این هستند که دعوت به انسان‌گرایی جذاب‌تر و قابل قبول‌تر از دعوت صرف به الحاد است و به همین غرض سا...

الحاد و معضل اخلاق

به نظر من نیچه ملحدی بود که بیش از دیگران نتایج الحاد خود را به دوش گرفت و با آن تا پایانش رفت. او صریح بود، بدون «ماست‌مالی». پژوهش اندیشه‌های غیر اخلاقی او در باب تقدیس قدرت و تحقیر ضعف و دیگر طرح‌های منهدم ...