آزادی اسلامی‌سازی شده

یکی از مفاهیمی که بیش از همه در عرصه‌ی تفکر اسلامی معاصر دچار خلط و اشتباه شده، مفهوم آزادی شخصی و حدود آن از نظر اسلام است. بسیاری از نویسندگان اسلامی دست به مقایسه‌ی آن با آزادی شخصی در اندیشه‌ی غربی رده...

آوردگاه نص: همه‌ی انحرافات فکری معاصر، در کنار هم

تا بحث از حد مرتد در اسلام به میان می‌آید تردید، سرگردانی و اضطراب بسیاری از نویسندگان سیاسی معاصر را در بر می‌گیرد، چرا که این مبحث اشکالی بزرگ در مقابل فشار و تبلیغات فرهنگ غرب به شمار می‌رود. فرهنگی که آزادی...