آوردگاه نص: انقیاد مشروط

بسیاری از کسانی که دارای اهداف و دیدگاه‌های منحرف از نصوص شرع هستند، عادت کرده‌اند با جستجو در کتب فقها و با استفاده از فناوری روز، نظرات و دیدگاه‌های فقهی ـ قدیم یا جدید - موافق با تفکرات خود را استخراج کرده و...