علامهٔ مفسر اصولی، محمد امین شَنقیطی (۱۳۲۵- ۱۳۹۳هـ)

۱- نام و نسب: وی محمد امین بن محمد مختار، بن عبدالقادر بن محمد بن احمد، نوح بن محمد بن سیدی احمد بن مختار از فرزندان طالب اوبک است که وی نیز از فرزندان کریر بن موافی بن یعقوب بن جاکن ابر، جد قبیلهٔ معروف به جک...