تلفیق ورشکسته: نقد گفتمان محمد شُحرور (۱۰)

داروینیسم، جهمی‌گری و غیره شحرور می‌گوید: «اما قرائت ما، بنابر این پیش‌فرض است که فهم قرآن ممکن نیست مگر در پرتو علوم و معارف معاصر» و بر اساس این باور، پیش از استدلال می‌گوید: «بشر، در خلال روندِ تکاملی خود ا...