روش تعامل با اهل قبله (۱)

۱. روش سنت و تبعیت، همانگونه که سالم‌ترین و پایدارترین طریق است، گسترده‌ترین و رحمانی‌ترین نیز هست. چرا که هم بزرگان مهاجرین و انصار را در صدر اسلام در بر گرفته بود، و هم بادیه‌نشینان تازه‌مسلمان را، و تفاوت ای...