رویکرد باطنی در لباسی جدید

در قرن سوم هجری، حادثه‌ای فکری خارج از چارچوب اندیشه اسلامی روی داد که پیدایش رویکرد باطنی بود؛ رویکردی مبتنی بر این اندیشه که نصوص شرعی دارای معانی باطنی پنهانیِ متفاوت از مفاهیمی است که از ظاهر آن برداشت می‌ش...

تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۲)

بنابر سخن او که مدعی است به سبب وسعت پیش زمینهٔ معرفتی‌اش می‌تواند چیزهایی را بداند که حتی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و یارانش ندانسته‌اند، این سوال مطرح می‌شود که آیا اینها اصول جدیدی برای تشریع است یا کامل...