از بازخوانی تا بازخوانی

بدتر از تقلید کورکورانه چیزی نیست جز تجددخواهی بی‌شرط و ضابطه، و ظاهرا بخشی از اندیشه‌های تقلیدی برخاسته از این نوع تجددخواهی همانند اسب تروآ می‌کوشد اندیشه‌های لیبرالیستی را وارد ذهن مسلمان کند. اما تجدد خواه...

رویکرد باطنی در لباسی جدید

در قرن سوم هجری، حادثه‌ای فکری خارج از چارچوب اندیشه اسلامی روی داد که پیدایش رویکرد باطنی بود؛ رویکردی مبتنی بر این اندیشه که نصوص شرعی دارای معانی باطنی پنهانیِ متفاوت از مفاهیمی است که از ظاهر آن برداشت می‌ش...

نگاه نوگرایان به نظریه‌ی مقاصد؛ خوانشی انتقادی (۱)

رویکرد نوگرایانه مبتنی بر اصولی مسلّم است که در پذیریش آن‌ها هیچ شک و تردیدی ندارد و بر این باور است که تسلیم‌پذیری در برابر آن‌ها و عمل بدان‌ها بر همه‌ی افراد، امری اجتناب‌ناپذیر است و هر کس که از آن‌ها دنباله...