تفاوت تفسیر به رأی و تدبر در قرآن

الحمدلله وبعد: حرمت و جایگاه بس‌بزرگ قرآن نزد هر شخص مسلمان امری یقینی است و به همین دلیل جز کسی که علمی گسترده و فهمی استوار درمورد قرآن دارد، نباید در مورد معانی، احکام، مطلق و مقید و مجمل و مبین آن سخن بگوی...