پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: شیخ مجاهد، عزالدین قسام

پیش در آمد: اگر امروز بسیاری از مسلمانان نسبت به شخصیت مجاهد قهرمان، عزالدین قسام، آشنایی ندارند به این دلیل است که او شرح حال خود را به ‌رشتهٔ تحریر در نیاورد بلکه از خود منهجی بر جای گذاشت که نسل‌های آیندهٔ ...

معضل اخلاق و جنبش‌های اسلامی معاصر

دکتر خالد الدریس، بنابر سفر طولانی مدت فکری شما سوالی مطرح می‌شود: اینکه یک اندیشه‌ی خوب را مطرح کنیم یک چیز است و اینکه به این اندیشه روح و بدنی بدهیم و با آن زندگی کنیم یک چیز دیگر. اینجا چه چیزی این روند را ...