اسباب فریفته شدن به رای خوارج

بیشترین عاملی که باعث می‌شود مردم جذب رای خوارج شوند، شجاعت آنان است، آنان برای این می‌جنگند که یا از بین بروند یا از بین ببرند. و همینطور به سبب یاریِ کسانی که حکومت بر آنان مسلط شده؛ فرقی نمی‌کند که این افراد...