سه پرتگاه در مسیر

موانع در برابر کسی که به سوی رستگاری و کسب خشنودی الله و بهشت در حرکت است بسیار است. نیکوکار بهره‌مند کسی است که با موفقیت از این موانع بگذرد و دچار لغزش نشود. پرتگاه‌های این راه نیز کم نیستند؛ راهی که انسان گ...