سخنان آراسته: بیشتر مردم این کار را می‌کنند

از جمله عبارت‌هایی که بیان‌گر عمق فشار جامعه بر برخی از مردم است و آنان را به کوتاه آمدن از حق یا گردن نهادن به باطل وا می‌دارد، استناد به این ادعاست که «بیشتر مردم این کار را می‌کنند». این‌گونه به شکل آگاه یا ...