نرم‌خو یا ساز‌ش‌گر؟

نرمخویی، برخی از دعوتگران، طلاب علم و دیگران را از دایرهٔ آسان‌گیری به دایرهٔ سازش می‌کشاند و بجای آنکه نصیحت کننده‌ای امانتدار باشند، برای اصلاح مردم به سازش‌گری و چاپلوسی متوسل می‌شوند و مسیر سازش را می‌پیمای...