ذوالقرنین و فقهِ برگرفتن اسباب قدرت و تمکین

قرآن آکنده از آیاتی است که افراد و گروه‌ها و ملت‌ها را به برگرفتن اسباب قدرت مادی و معنوی فرا می‌خواند، تا آنکه خداوند نیز وعده‌ی خود را مبنی بر پیروزی و تمکین آنان در زندگی محقق سازد. از جمله‌ی این توصیه‌های ر...