توضیحی بر مفهموم تَطَیُّر یا شوم‌انگاری

کامل‌ترین تعریف برای تَطَیُّر (شوم‌انگاری) چنین است: شوم دانستنِ عملی چیزی دیدنی یا شنیدنی یا دانستنی بدون آنکه ارتباطی قَدَری میان آن پدیده و زیانی که انتظار می‌رود وجود داشته باشد. این تعریف در اصل از سخن اب...