در باب تورم رویکرد فکری در فعالیت دعوی ـ اصلاحی معاصر

توجه: علی رغم آنکه گفتمان دعوی و فکری در محیط فارسی زبان اهل سنت هنوز در مراحل نخست خود قرار دارد، اما این گفتمان در محیط عرب زبان در مرحله‌ای پیشرفته‌تر است و به نظر می‌رسد بررسی تجارب و موفقیت‌ها و شکست‌های آ...