رابطه‌ی قدرت ملاحظه و عدالت‌ورزی

از بزرگترین نشانه‌های عدالت در شخص آن است که قادر باشد درآمیختن حق با باطل، درست با اشتباه، قصد نیک با هوای نفسانی و اجتهاد با کوتاهی را در حکمی که بر افکار، اشخاص، مذاهب و موارد دیگر می‌دهد، مدنظر قرار دهد. ...

سخنان آراسته: هر جا که عدالت باشد، شرع خداوند نیز همان است

یکی از ارزش‌های مورد اتفاق، ارزش عدالت است. عدالت از جمله ارزش‌هایی است که همهٔ شرایع و فطرت‌ها و عقول بر آن اتفاق نظر دارند و ملت و دینی نیست مگر آن‌که برای عدالت ارزش قائل است، اما آن‌چه مورد اختلاف و عرصهٔ ت...

سخنان آراسته: عدالت از طریق برابری محقق می‌شود

از جمله اشتباهاتی که برخی از مردم مرتکبش می‌شوند، توهمِ یکی دانستن برابری و عدالت است؛ در نتیجه اگر شریعت بر امری دو حکم متفاوت بدهد گمان می‌کنند که این مخالف عدل است، مانند بسیاری از احکام متعلق به مومنان و کا...