آوردگاه نص: به شریعت ایمان دارند، اما قسمتی!

«تردیدی ندارم که اشتباه و انحراف است، نوعی سرپیچی است که با وظیفه‌ی تسلیم در مقابل الله متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم منافات دارد»... خلاصه آنچه در ذهنم می گذشت در حالی که صدای شخصی در گوشم طنین انداز...