اگر متکلمان در دوران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بودند!

یکی از بزرگترین انحرافاتی که پیروان مدرسه‌ی کلامی گرفتارش شدند، ادعای امکان تعارض میان عقل و نقل بود. این ادعا را می‌توان از چند جهت نقض نمود از جمله: تصور کنید صاحب این ادعا در دوران پیامبر ـ صلی الله علیه...

منهج سلفی و انحصار حق

یکی از اصطلاحات معاصر که معمولا در سیاق نکوهش می‌آید، اصطلاح «انحصار حق» است. این مصطلح در مورد فرد یا نحله یا گروه‌هایی به کار می‌رود که متهم به نفی هر گونه خطا از مبادی یا آرای خود هستند و منهج خود و پیروان آ...