آوردگاه نص: به شریعت ایمان دارند، اما قسمتی!

«تردیدی ندارم که اشتباه و انحراف است، نوعی سرپیچی است که با وظیفه‌ی تسلیم در مقابل الله متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم منافات دارد»... خلاصه آنچه در ذهنم می گذشت در حالی که صدای شخصی در گوشم طنین انداز...

آوردگاه نص: انقیاد مشروط

بسیاری از کسانی که دارای اهداف و دیدگاه‌های منحرف از نصوص شرع هستند، عادت کرده‌اند با جستجو در کتب فقها و با استفاده از فناوری روز، نظرات و دیدگاه‌های فقهی ـ قدیم یا جدید - موافق با تفکرات خود را استخراج کرده و...

آوردگاه نص: تسامح فقهی

بحث‌های شرعی و فکری در شبکه‌ی اینترنت این مزیت را دارد که به خواننده امکان می‌دهد حق را از همه جوانب بشناسد، به ویژه وقتی بحث و مناقشه‌ی جدی و علمی و توسط شخصیت‌هایی انجام شود که در موضوع بحث تخصص خوبی دارند. د...