با ترک مذهب سلف، چه چیز را از دست دادیم؟

سه قرن نخست پس از هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم دوران سیادت عقیده و فقه سلف رضوان الله علیهم بود. پس از آن بود که مذاهب بدعی از این سو و آن سو سر بر آوردند تا آنکه قرن پنجم هجری فرا رسید، آنجا که حکومت سلجوقی ...

سلفیت و کهنه‌گرایی

یکی از اساتید مغربی به نام دکتر محمد آزرقان مقاله‌ای به نام «مشکلة الفکر السلفی» نوشته است، مقاله‌ی او از جنس صدها مقاله‌ای است که به زبان‌های مختلف در جهان درباره‌ی سلفیت تولید می‌شود و شامل برداشت‌های متعددی ...

نقش تصوف سیاسی در تاریخ امت

دوره‌ی مملوکی و عثمانی در مصر و شام و سرزمین حرمین شاهد بیشترین رشد و شکوفایی تصوف بوده است، زیرا حکام در این دوره‌ها بیشترین نیاز را به تصوف داشتند. آنان که خود بر ایوبیان چیره شده بودند نیاز شدیدی به کنترل بر...